Menu

Ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách mọi chức vụ trong Đảng, đồng thời Ban Bí thư còn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính ông Mạnh tương ứng với kỷ luật Đảng.

Hãy biết cúi đầu trước Di chúc để còn thấy mình được xứng đáng với người chấp bút di huấn.

Chỉ cần mở điện thoại, truy cập ứng dụng Bình Tân công dân số, người dân có thể phản ánh ngay với chính quyền về mọi vấn đề thuộc 10 lĩnh vực quản lý.
Trang 3 trong 22