Menu

Để người dân không bị thiệt thòi nhiều hơn nữa, đó chính là cái kết cuộc tất yếu, là mục tiêu tối thượng của bất kỳ một chính quyền, một chính đảng nào ra đời, tồn tại và phát triển.
Trang 6 trong 919