Menu

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan liên quan kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan có sai sót được nêu trong báo cáo kiểm toán và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Trang 2 trong 753